se evt. også under C:
K:
[?]

K. indledt

Konen indledt. Se Introduktion.

Kabellængde

Maritimt længdemål = ca. 185 meter.
Var oprindelig længden af en rulle tovværk ca. 113 favne eller ca. 212 meter

Kabuds

Skindforet mandshue med øreklapper.

Kabørk En faldefærdig hytte - lille hus

Kag

Afstraffelsespæl.

Kaldsbog

Præstens kaldsbog. Se Liber daticus.

Kaldsmand

Stævningsmand.

Kalenda latin: Den første dag i måneden.

Kamisol

Ærmeløs undertrøje til mænd.

Kammerdug

Fint stof af hørlærred.

Kanapé

Lang bænk eller sofa med høj ryg

Kancelliraad Hæderstitel for højtstående embedsmænd.

Kande

Rummål for honning, øl m.m. = 2 potter = ca. 2 liter

Kapiteltakster

Middelpris for korn og andre landbrugsvarer.

Karre

Trillebør.

Kartun Lærredsvævet groft stof med et påtrykt mønster, oftest af bomuld.
Karvesnit Dekoration skåret i træ.

Kassebarn

se Skuffebarn.

Kavere

Indestå for. Se Cavere.

Kersdag

Kyndelmisse = 2. Februar.

Kirkeko

Se Jernko.

Kirkelade Lade, opført til opbevaring af tiendekornet. Laden var opdelt i tre rum, et til bispens tiende, et til præstens tiende og et til kirkens tiende. Mange kirkelader blev siden ombygget til et såkaldt hospital, der tjente som bolig for sognets fattige.

Kirketiende

Afgift til kirkens ejer. Se Tiende.

Kirketjener

Bonde, der fæster under kirken.

Kirkeværge

Person, der har til opgave at varetage kirkens økonomi.

Kirsei

Stof af grov uld, ofte anvendt til soldatertøj.

Kirurg

Oprindeligt barber. Se Bartskærer.

Kjol

Mandlig overklædning båret over trøjen.

KKgg

Konens kirkegang. Se Introduktion.

Klassicisme

Perioden fra ca. 1770 til 1850.

Klodsmager En person der fremstiller træskobunde.

Klokke

Uldent eller strikket underskørt.

Kodicil

Tillæg til testamente.

Kodner Se Kådner

Kognat

Kvindelig slægtning i lige linje. Modsat Agnat.

Kokopper

Koppeudslæt på køers yver, hvorfra der udtoges lymfe til indpodning på mennesker mod kopper.

Koller

Kort krave eller trøje, der dækker halsen.

Kommercekollegiet

Oprettet 1735 og behandlede sager vedr. næringsvæsenet.

Kommercelæst

Rummål for skibes lasteevne og drægtighed = 150 kubikfod = 2.600 kg.
Du kan læse mere om kommercelæsten på Ole Nørgaard`s maritime sider, du finder det under 'Oversigten'

Konduiteliste

Bedømmelsesliste over undergivne embedsmænds og militært personels kundskaber, duelighed og opførsel.

Konfirmation

Dåbsbekræftelse. Indført i Danmark den 13. januar 1736.

Kongebrev

Tilladelse til vielse mellem slægtninge i forbudne led eller vielse uden forudgående lysning.

Kongelig Forordning

Indtil 1849 den almindelige betegnelse for en lov, idet ordet Lov kun andvendtes om særligt vigtige love, Kongeloven og Danske Lov.

Kongerækken se her

Kongetiende

Afgift af fast ejendom tilhørende kongen

Konsangvinitet

Blodslægtsskab.

Konsumtion

Forbrugsafgifter af indenlandske varer. Opkrævedes ved byerne.

Konstributionen

Skatter omfattende hartkornsskat, okse- og flæskeskat, rytterholdspengeskat m.m., findes i amtsregnskaberne.

Kopenge

Betaling for græsningsret til køer i fællesgræsninger.

Kopskat

Se Hovedskat

Kopsætning

Blodudtømmelse v.h.a. små glas.

Kopulation

Vielse.

Korsklæde

Firkantet klæde anvendt på kvinders hue.

Kornet

Yngste officer i rytteriet. Senere værnepligtig befalingsmand.

Kostgiænger

En person, der imod vederlag spiser sin mad i en husstand.

Krejert

Tremastet polst rigget sejlskib.

Krigsstyr

Skatter udskrevet til millitært formål.

Kristentøj

Dåbskjole.

Kristmåned Gammelt dansk navn for december.

Kronetjenere

Fæstere under kongen.

Krongods

Ejendom, som kongen administrerede, men ikke ejede.

Kuf

Hollandsk sejlskibstype.

Kous

Et krus.

Kubikalen

Rummål = 247,296 liter

Kuldlysning Lysning i Kuld og Køn eller Kuldlysning er en af de akter,
hvorved et uægte barn gøres til ægte, og består i, at faderen
fører barnet til Tinge, og der lyser og forkynder, at det er hans
barn. Kuldlysning kan foregå ved tinglæsning af en af faderen udstedt
d eklaration.
Kuldlysningens virkning er den, at de for ægte børns
retsforhold gældende regler i det hele komme til anvendelse; det
tinglyste barn tager dog kun halv arvelod mod ægte barn, ligesom
f aderen kan bestemme, at det ikke skal have arveret efter ham og
f ædrenefrænder.
Ifølge "Illustreret Konversationsleksikon" fra 1892.
Kulsvier Person der fremstiller trækul.

Kundschaft

Bevis udstedt af laugene til en håndværkersvend som dokumentation på at have arbejdet hos en mester i den pågældende by.

Kurant

Gangbar. Især om mønter.

Kurator

Værge eller formynder.

Küchenschreiber Tysk ord for en Køkkenskriver

Kvadratalen

Flademål = 0,394 m²

Kvarter

  1. Længdemål = 15,72 cm, var oprindeligt afstanden mellem fingerspidserne på tommel- og lillefinger på en udstrakt hånd.
  2. Bydel evt. opdelt i roder.

Kvartermester

Befalingsmand, der varetog pengevæsenet.

Kvartmil

Længdemål = 1.883 meter

Kvase

Fartøj med opbevaring af levende fisk i midterpartiet.

Kvint

Vægtenhed = ca. 5 gram.

Kvintin

Vægtenhed = 3,91 gram

Kvægtiende

Tiende betalt af hvert års avlede kreaturer.

Kvæsthus

Hospital for sårede søfolk.

Kyndelmisse

2. Februar.

Kæltring

Jysk betegnelse for omvandrende tigger af natmandsafstamning.

Kærv

Bundt af tre til fire neg.

Køkkenskriver I ældre tid, en person der førte køkkenregnskabet i større husholdninger, typisk på en herregård eller kongens slotte.
Kådner Det samme som en Boelsmand. Især brugt i Sønderjylland og på Ærø.